English  Po Polsku
India Visa BLS International Visa Services – Poland
Home Aktualizacje Przygotowanie wniosku Rodzaje wiz i informacje wizowe Opłaty wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej Gratis Wiza Opłaty wizowe dla cudzoziemców Składanie wniosku Pytania i odpowiedzi Ważne komunikaty i aktualności Lista dni wolnych od pracy Przepisy bezpieczeństwa w Centrum obsługi wniosków wizowych Opinie klientów Dowiedz się więcej o wizie Przydatne linki SprawdzŸ status wniosku Kontakt
Rodzaje wiz i informacje wizowe
 

Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje dotyczące wszystkich rodzajów wiz, o które można się ubiegać w Polsce. Prosimy przygotować wniosek wizowy zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi poniżej.

Kto może się ubiegać o wizę indyjską w centrum obsługi wniosków wizowych BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES-POLAND:

 • Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
 • Obywatele Litwy posiadający zezwolenie na pobyt w Polsce
 • Osoby nieposiadające paszportu polskiego, ale mieszkające na stałe w Polsce

 

Ogólne wymagania warunkujące przyznanie wizy indyjskiej:

 • Paszport musi być ważny przez pół roku od momentu składania wniosku przynajmniej dwiema pustymi stronami na wizę
 • Formularz wniosku wizowego (jeden egzemplarz) wypełniony w prawidłowy sposób i podpisany przez wnioskodawcę. Ambasada odrzuca wnioski z nieprawidłowo wypełnionym formularzem.
 • Jedno kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5 cm), wklejone do formularza wniosku wizowego. 
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji biletu lotniczego 

Dodatkowe dokumenty wymagane dla każdej kategorii wizowej są wymienione w tabeli poniżej:

 

Rodzaj wizy Przeznaczenie Wymagane dokumenty Formularz
Wiza turystyczna Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost  (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)

W przypadku większej ilości aplikacji, prosimy dołączyć kopię biletu lotniczego do każdego formularza wniosku wizowego. 

Wiza biznesowa

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu)

 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pięczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
 • Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.

Obcokrajowiec może aplikować o wizę biznesową w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż dwa lata oraz posiada kartę pobytu lub dokument zameldowania.

Wiza studencka Wydawana osobom, które zamierzają wyjechac do Indii w celu podjęcia nauki na uniwersytecie, nauki jogi, wymiany studenckiej
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z uniwersytetu, szkoły lub instytutu, gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę, zawierające informacje o studiach/kursie, czasie ich trwania oraz potwierdzenie przyjęcia.
 • Dowód uiszczenia opłaty za studia lub kurs
 • Kopia rejestracji uniwersytetu lub szkoły w Indiach gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę
 • Wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, nie mniej niż 3 miesiące (wymagane przez Ambasadę Indii w celu sprawdzenia czy aplikujący będzie w stanie pokryć koszty utrzymania w czasie pobytu w Indiach) 
Wiza tranzytowa Przejazd przez Indie; nie wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach turystycznych 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego do Indii oraz kopia biletów na dalszą podróż
 • Kopia książeczki marynarskiej (w przypadku marynarzy)
 • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową; pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy)
 • Pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy)

 Wiza Conferencyjna

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu wzięcia udziału w konferencji.
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy/instytucji indyjskiej lub organizatora konferencji, targów lub sympozjum. Pismo zapraszające musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz musi zawierać dane osoby zapraszanej; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału (kopia zaproszenia musi być także wysłana faxem do sekcji wizowej Ambasady Indii w Warszawie)
 • Pismo z firmy, instytucji lub uniwersytetu gdzie wnioskodawca jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach

 

 • Copy of the security clearance from the Ministry of External Affairs, India
 • Copy of the political clearance from the Ministry of Home Affairs, India
 • Copy of the administrative approval from the Nodal Ministry, India
 • Copy of the clearance from the concerned State Government

Aby otrzymać wyżej wymienione certyfikaty oraz zaświadczenia, prosimy skontaktować się z partnerem indyjskim lub organizatorem danego wydarzenia. 

 

Wiza AIESEC

(na wniosku proszę zaznaczyć Business visa)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii na staż/praktyki
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z AIESEC Polska zawierające ofertę stażu/praktyk
 • Pismo z AIESEC Polska potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na staż/praktyki; pismo musi być podpisane przez wnioskodawcę
 • Zaproszenie z firmy lub organizacji indyjskiej, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz zawierające dokładne informacje odnośnie stażu/praktyk i czasie ich trwania.
 • Kopia rejestracji firmy lub organizacji indyjskiej w Indiach
 • Pismo z AIESEC India zawierające dokładne informacje o stażu/praktykach
 • Pismo z AIESEC India potwierdzające, że firma lub organizacja indyjska zgodziła się przyjąć wnioskodawcę na staż/praktyki 

Obcokrajowiec może aplikować o wizę AIESEC w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli posiada polską kartę pobytu lub dokument rejestracji pobytu (w przypadku obywateli Unii Europejskiej). 

     

 
Wiza pracownicza  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy w firmie, organizacji, instytucji lub pozarządowej organizacji
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Kopia umowy podpisanej między wnioskodawcą i firmą, organizacją lub instytucją indyjską
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, wyjaśniające konieczność zatrudnienia obcokrajowca; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Kopia rejestracji firmy, organizacji lub instytucji w Indiach
 • Cv w języku Angielski
 • Dyplom ukończenia szkoły/studiów
 • Na umowie musi być zawarta miesięczna pensja pracownika w dolarach.

 

 
Wiza pracownicza Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy na statku (w przypadku marynarzy), instalacji lub naprawy sprzętu, przeprowadzenia szkolenia w firmie indyjskiej 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony) 
 • Pismo zapraszające z firmy indyjskiej lub od partnera w Indiach (w przypadku marynarzy) wyjaśniające charakter pracy, która ma być wykonana przez wnioskodawcę oraz czas jej trwania; pismo musi także zawierać informacje odnośnie wynagrodzenia za wykonaną pracę; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
 • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.   
 • Cv w języku Angielski
 • Dyplom ukończenia szkoły/studiów
 
Wiza dla filmowców i dokumentalistów  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu nakręcenia filmu  
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony) 
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie oraz listę planowanych miejsc do odwiedzenia 
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające listę wszystkich wnioskodawców (imiona, nazwiska oraz numery paszportów)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • Pismo od partnera indyjskiego, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Indiach
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministry of Information & Broadcasting w Indiach 

W celu otrzymania wyżej wymienionych zezwoleń, prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie.  

 
Wiza dziennikarska  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach dziennikarskich 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczatką firmową.
 • Pismo zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • W przypadku współpracy z firmą indyjską, należy przedłożyć pismo od partnera w Indiach zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach

Zwracamy uwagę na fakt, że Ambasada Indii w Warszawie może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.   

 
Wiza rodzinna (Entry Visa)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu odwiedzenia rodziny oraz osobom, których małżonka/małżonek jest obywatelem Indii; wydawana także członkom rodziny osoby, która jest zatrudniona w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej  

 

 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Kopia odpisu aktu małżeństwa potwierdzone przez MZ (apostille) (w przypadku osób, których małżonka/małżonek jest obywatem Indii); kopia indyjskiego paszportu małżonki/małżonka   
 • Kopia odpisu aktu urodzenia (w przypadku obcokrajowców, których przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Indii); kopia indyjskiego paszportu matki/ojca
 • Kopia paszportu oraz ważnej wizy indyjskiej obcokrajowca, który jest zatrudniony w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej
 • Pismo zapraszające z firmy indyjskiej, w której obcokrajowiec jest zatrudniony, dla członka/członków jego rodziny, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawców w trakcie ich pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 
Wiza medyczna  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia leczenia (wyłącznie w przypadku poważnych schorzeń medycznych) 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na leczenie oraz zawierające informacje o chorobie i przewidywanym czasie leczenia
 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza zawierające dane osoby, która zamierza towarzyszyć wnioskodawcy
 • Kopia dokumentów potwierdzających przebyte leczenie w kraju wnioskodawcy
 • Oświadczenie, napisane oraz podpisane przez wnioskodawcę lub najbliższego członka rodziny, o wzięciu odpowiedzialności za aplikującego w trakcie jego pobytu w Indiach; oświadczenie musi być poświadczone notarialnie oraz przetłumaczone na język angielski przez przysięgłego tłumacza (jeśli oświadczenie zostało napisane w innym języku niż polski)    
 
Wiza badawcza (research visa)  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu przeprowadzenia badań 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo, napisane przez wnioskodawcę, zawierające następujące informacje: przedmiot badań, całkowity czas trwania badań w Indiach, listę planowanych miejsc do odwiedzenia w Indiach w czasie trwania badań, szczegóły dotyczące poprzednich wizyt w Indiach
 • Potwierdzenie przyjęcia wnioskodawcy do instytutu w Indiach gdzie projekt badawczy będzie miał miejsce 
 • Kopia pisma z departamentu szkolnictwa wyższego w Ministry of HRD, w Indiach, zawierającego informacje o planowanym programie badawczym
 • Kopia pisma z indyjskiego instytutu zaadresowanego do Ministry of HRD, w Indiach zatwierdzającego projekt badawczy
 • Pismo polecające z instytucji, uniwersytetu lub organizacji gdzie wnioskodawca obecnie pracuje lub studiuje
 • Udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na sfinansowanie projektu badawczego w Indiach
 •  Osoby które posiadają kartę OCI/PIO potrzebuja specjalnego pozwolenia aby wykonywać projekty badawcze w Indiach

Zwracamy uwagę na fakt, że ambasada Indii może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.   

 

UWAGA:

 • Wiza indyjska jest ważna od daty jej wydania, a nie od daty przyjazdu do Indii.
 • Zwracamy uwagę na fakt, że ważność wizy i liczba wjazdów zależą od różnych czynników, a decyzja Ambasady Indii jest ostateczna.
 • Po odberaniu każdej wizy prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dane sie zgadzają (nr paszportu imię nazwisko data wystawienia wizy )

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne sprawdzanie wniosku przed złożeniem w firmie BLS, ponieważ jeśli na wniosku będzie jaki kolwiek błąd, ambasada anuluje procez wizowy, co będzie powodowało złożeniem od nowa wniosku oraz opłatą.

Chcielibyśmy również przypomnieć że:
Wnioskodawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za składane wnioski. Wszelkie nieprawdziwe udokumentowanie lub nieprawidłowa interpretacja faktów i informacji wynikających ze złożonych wniosków będzie miała bezpośredni wpływ na decyzję dotyczącą wydania wizy przez Ambasadę Indii w Warszawie.

Osoba przyjmująca wniosek nie jest odpowiedzialna za błedy które zostały zrobione, kasjerka sprawdza dane tylko i wyłacznie z własnej woli, dlatego też nie ponosi ona odpowiedzialności za odrzucenie wniosku przez Ambasadę.

 

  Proszę szczególnie zwrócić uwagę na wniosku czy jest prawidłowo wpisane PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ ORAZ NAZWISKO, nr paszportu, data urodzenia, prawidłowa data wylotu z Polski do Indii.

Home | Aktualizacje | Przygotowanie wniosku | Rodzaje wiz i informacje wizowe | Opłaty wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej | Gratis Wiza | Opłaty wizowe dla cudzoziemców | Składanie wniosku | Pytania i odpowiedzi | Ważne komunikaty i aktualności | Lista dni wolnych od pracy | Przepisy bezpieczeństwa w Centrum obsługi wniosków wizowych | Opinie klientów | Dowiedz się więcej o wizie | Przydatne linki | SprawdzŸ status wniosku | Kontakt |

Website developed by : dot n pixel