English  Po Polsku
India Visa BLS International Visa Services – Poland
Strona główna Aktualizacje Przygotowanie wniosku Rodzaje wiz i informacje wizowe Opłaty wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej Gratis Wiza Opłaty wizowe dla cudzoziemców Składanie wniosku Pytania i odpowiedzi Ważne komunikaty i aktualności Lista dni wolnych od pracy Przepisy bezpieczeństwa w Centrum obsługi wniosków wizowych Opinie klientów Dowiedz się więcej o wizie Przydatne linki SprawdzŸ status wniosku Kontakt
Rodzaje wiz i informacje wizowe
 

Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje dotyczące wszystkich rodzajów wiz, o które można się ubiegać w Polsce. Prosimy przygotować wniosek wizowy zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi poniżej.

Kto może się ubiegać o wizę indyjską w centrum obsługi wniosków wizowych BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES-POLAND:

 • Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
 • Obywatele Litwy posiadający zezwolenie na pobyt w Polsce
 • Osoby nieposiadające paszportu polskiego, ale mieszkające na stałe w Polsce

 

Ogólne wymagania warunkujące przyznanie wizy indyjskiej:

 • Paszport musi być ważny przez pół roku od momentu składania wniosku przynajmniej dwiema pustymi stronami na wizę
 • Formularz wniosku wizowego (jeden egzemplarz) wypełniony w prawidłowy sposób i podpisany przez wnioskodawcę. Ambasada odrzuca wnioski z nieprawidłowo wypełnionym formularzem.
 • Jedno kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5 cm), wklejone do formularza wniosku wizowego. 
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji biletu lotniczego 

Dodatkowe dokumenty wymagane dla każdej kategorii wizowej są wymienione w tabeli poniżej:

 

Rodzaj wizy Przeznaczenie Wymagane dokumenty Formularz
Wiza turystyczna Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost  (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)

W przypadku większej ilości aplikacji, prosimy dołączyć kopię biletu lotniczego do każdego formularza wniosku wizowego. 

Wiza biznesowa

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu)

 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pięczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
 • Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.

Obcokrajowiec może aplikować o wizę biznesową w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż dwa lata oraz posiada kartę pobytu lub dokument zameldowania.

Wiza studencka Wydawana osobom, które zamierzają wyjechac do Indii w celu podjęcia nauki na uniwersytecie, nauki jogi, wymiany studenckiej
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z uniwersytetu, szkoły lub instytutu, gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę, zawierające informacje o studiach/kursie, czasie ich trwania oraz potwierdzenie przyjęcia.
 • Dowód uiszczenia opłaty za studia lub kurs
 • Kopia rejestracji uniwersytetu lub szkoły w Indiach gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę
 • Wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, nie mniej niż 3 miesiące (wymagane przez Ambasadę Indii w celu sprawdzenia czy aplikujący będzie w stanie pokryć koszty utrzymania w czasie pobytu w Indiach) 
Wiza tranzytowa Przejazd przez Indie; nie wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach turystycznych 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego do Indii oraz kopia biletów na dalszą podróż
 • Kopia książeczki marynarskiej (w przypadku marynarzy)
 • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową; pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy)
 • Pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy)

 Wiza Conferencyjna

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu wzięcia udziału w konferencji.
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy/instytucji indyjskiej lub organizatora konferencji, targów lub sympozjum. Pismo zapraszające musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz musi zawierać dane osoby zapraszanej; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału (kopia zaproszenia musi być także wysłana faxem do sekcji wizowej Ambasady Indii w Warszawie)
 • Pismo z firmy, instytucji lub uniwersytetu gdzie wnioskodawca jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach

 

 • Copy of the security clearance from the Ministry of External Affairs, India
 • Copy of the political clearance from the Ministry of Home Affairs, India
 • Copy of the administrative approval from the Nodal Ministry, India
 • Copy of the clearance from the concerned State Government

Aby otrzymać wyżej wymienione certyfikaty oraz zaświadczenia, prosimy skontaktować się z partnerem indyjskim lub organizatorem danego wydarzenia. 

 

Wiza AIESEC

(na wniosku proszę zaznaczyć Business visa)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii na staż/praktyki
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z AIESEC Polska zawierające ofertę stażu/praktyk
 • Pismo z AIESEC Polska potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na staż/praktyki; pismo musi być podpisane przez wnioskodawcę
 • Zaproszenie z firmy lub organizacji indyjskiej, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz zawierające dokładne informacje odnośnie stażu/praktyk i czasie ich trwania.
 • Kopia rejestracji firmy lub organizacji indyjskiej w Indiach
 • Pismo z AIESEC India zawierające dokładne informacje o stażu/praktykach
 • Pismo z AIESEC India potwierdzające, że firma lub organizacja indyjska zgodziła się przyjąć wnioskodawcę na staż/praktyki 

Obcokrajowiec może aplikować o wizę AIESEC w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli posiada polską kartę pobytu lub dokument rejestracji pobytu (w przypadku obywateli Unii Europejskiej). 

     

 
Wiza pracownicza  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy w firmie, organizacji, instytucji lub pozarządowej organizacji
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Kopia umowy podpisanej między wnioskodawcą i firmą, organizacją lub instytucją indyjską
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, wyjaśniające konieczność zatrudnienia obcokrajowca; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Kopia rejestracji firmy, organizacji lub instytucji w Indiach
 • Cv w języku Angielski
 • Dyplom ukończenia szkoły/studiów

 

 
Wiza pracownicza Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy na statku (w przypadku marynarzy), instalacji lub naprawy sprzętu, przeprowadzenia szkolenia w firmie indyjskiej 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony) 
 • Pismo zapraszające z firmy indyjskiej lub od partnera w Indiach (w przypadku marynarzy) wyjaśniające charakter pracy, która ma być wykonana przez wnioskodawcę oraz czas jej trwania; pismo musi także zawierać informacje odnośnie wynagrodzenia za wykonaną pracę; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
 • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.   
 • Cv w języku Angielski
 • Dyplom ukończenia szkoły/studiów
 
Wiza dla filmowców i dokumentalistów  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu nakręcenia filmu  
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony) 
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie oraz listę planowanych miejsc do odwiedzenia 
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające listę wszystkich wnioskodawców (imiona, nazwiska oraz numery paszportów)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • Pismo od partnera indyjskiego, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Indiach
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministry of Information & Broadcasting w Indiach 

W celu otrzymania wyżej wymienionych zezwoleń, prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie.  

 
Wiza dziennikarska  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach dziennikarskich 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczatką firmową.
 • Pismo zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • W przypadku współpracy z firmą indyjską, należy przedłożyć pismo od partnera w Indiach zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach

Zwracamy uwagę na fakt, że Ambasada Indii w Warszawie może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.   

 
Wiza rodzinna (Entry Visa)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu odwiedzenia rodziny oraz osobom, których małżonka/małżonek jest obywatelem Indii; wydawana także członkom rodziny osoby, która jest zatrudniona w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej  

 

 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Kopia odpisu aktu małżeństwa potwierdzone przez MZ (apostille) (w przypadku osób, których małżonka/małżonek jest obywatem Indii); kopia indyjskiego paszportu małżonki/małżonka   
 • Kopia odpisu aktu urodzenia (w przypadku obcokrajowców, których przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Indii); kopia indyjskiego paszportu matki/ojca
 • Kopia paszportu oraz ważnej wizy indyjskiej obcokrajowca, który jest zatrudniony w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej
 • Pismo zapraszające z firmy indyjskiej, w której obcokrajowiec jest zatrudniony, dla członka/członków jego rodziny, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawców w trakcie ich pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 
Wiza medyczna  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia leczenia (wyłącznie w przypadku poważnych schorzeń medycznych) 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na leczenie oraz zawierające informacje o chorobie i przewidywanym czasie leczenia
 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza zawierające dane osoby, która zamierza towarzyszyć wnioskodawcy
 • Kopia dokumentów potwierdzających przebyte leczenie w kraju wnioskodawcy
 • Oświadczenie, napisane oraz podpisane przez wnioskodawcę lub najbliższego członka rodziny, o wzięciu odpowiedzialności za aplikującego w trakcie jego pobytu w Indiach; oświadczenie musi być poświadczone notarialnie oraz przetłumaczone na język angielski przez przysięgłego tłumacza (jeśli oświadczenie zostało napisane w innym języku niż polski)    
 
Wiza badawcza (research visa)  Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu przeprowadzenia badań 
 • Formularz wniosku wizowego *1
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe *1 (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo, napisane przez wnioskodawcę, zawierające następujące informacje: przedmiot badań, całkowity czas trwania badań w Indiach, listę planowanych miejsc do odwiedzenia w Indiach w czasie trwania badań, szczegóły dotyczące poprzednich wizyt w Indiach
 • Potwierdzenie przyjęcia wnioskodawcy do instytutu w Indiach gdzie projekt badawczy będzie miał miejsce 
 • Kopia pisma z departamentu szkolnictwa wyższego w Ministry of HRD, w Indiach, zawierającego informacje o planowanym programie badawczym
 • Kopia pisma z indyjskiego instytutu zaadresowanego do Ministry of HRD, w Indiach zatwierdzającego projekt badawczy
 • Pismo polecające z instytucji, uniwersytetu lub organizacji gdzie wnioskodawca obecnie pracuje lub studiuje
 • Udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na sfinansowanie projektu badawczego w Indiach
 •  Osoby które posiadają kartę OCI/PIO potrzebuja specjalnego pozwolenia aby wykonywać projekty badawcze w Indiach

Zwracamy uwagę na fakt, że ambasada Indii może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.   

 

UWAGA:

 • Wiza indyjska jest ważna od daty jej wydania, a nie od daty przyjazdu do Indii.
 • Zwracamy uwagę na fakt, że ważność wizy i liczba wjazdów zależą od różnych czynników, a decyzja Ambasady Indii jest ostateczna.
 • Po odberaniu każdej wizy prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dane sie zgadzają (nr paszportu imię nazwisko data wystawienia wizy )

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne sprawdzanie wniosku przed złożeniem w firmie BLS, ponieważ jeśli na wniosku będzie jaki kolwiek błąd, ambasada anuluje procez wizowy, co będzie powodowało złożeniem od nowa wniosku oraz opłatą.

Chcielibyśmy również przypomnieć że:
Wnioskodawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za składane wnioski. Wszelkie nieprawdziwe udokumentowanie lub nieprawidłowa interpretacja faktów i informacji wynikających ze złożonych wniosków będzie miała bezpośredni wpływ na decyzję dotyczącą wydania wizy przez Ambasadę Indii w Warszawie.

 

  Proszę szczególnie zwrócić uwagę na wniosku czy jest prawidłowo wpisane PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ ORAZ NAZWISKO, nr paszportu, data urodzenia, prawidłowa data wylotu z Polski do Indii.

Strona główna | Aktualizacje | Przygotowanie wniosku | Rodzaje wiz i informacje wizowe | Opłaty wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej | Gratis Wiza | Opłaty wizowe dla cudzoziemców | Składanie wniosku | Pytania i odpowiedzi | Ważne komunikaty i aktualności | Lista dni wolnych od pracy | Przepisy bezpieczeństwa w Centrum obsługi wniosków wizowych | Opinie klientów | Dowiedz się więcej o wizie | Przydatne linki | SprawdzŸ status wniosku | Kontakt |

Website developed by : dot n pixel